Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Continuo Creations

Artikel 1 – Over Continuo Creations
Naam onderneming: Continuo Creations
Eigenaresse: Lisette Verspay
Vestigingsadres: Beekstraat 31, 5821 CK Vierlingbeek
E-mailadres: continuo-creations@outlook.com
KvK-nummer: 81294832
Btw-identificatienummer: NL003555816B66

Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
3. Dag: kalenderdag
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen
- de eventuele kosten van verzending
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
- beschikbare maten, kleuren, soort materialen

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 Correctierondes, meerwerk en resultaat
Bij het uitvoeren van de overeenkomst zal de ondernemer, waar passend, een conceptversie van het resultaat aan de consument beschikbaar stellen. Vanaf dat moment heeft de consument de mogelijkheid om correcties uit te laten voeren. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen geldt dat er per overeenkomst twee correctierondes plaatsvinden. Indien de consument meer correctierondes wenst, zullen deze in rekening worden gebracht en worden deze gezien als meerwerk.
Meerwerk kan ook ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Ook kan meerwerk ontstaan doordat de consument niet of niet tijdig de gegevens, documenten, materialen en/of informatie heeft aangeleverd. Als de consument extra of aanvullende diensten of werkzaamheden wenst af te nemen kan dit ook leiden tot meerwerk. Meerwerk wordt op basis van een vast uurtarief in rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken gemaakt worden.
Nadat de consument het resultaat heeft ontvangen, heeft deze zeven dagen de tijd om alles na te kijken en indien van toepassing, te testen of het geleverde klopt met de afspraken uit de overeenkomst. Als er een gebrek is, moet de consument dit direct schriftelijk melden zodat de ondernemer tot herstel kunnen overgaan. Bovenstaande is niet van toepassing op geleverd drukwerk.
Ontvangt de ondernemer geen mededeling over het resultaat binnen zeven dagen, dan wordt het resultaat beschouwd als geaccepteerd.
Heeft de consument het resultaat geaccepteerd en wenst deze nadien alsnog veranderingen te laten uitvoeren, worden deze werkzaamheden berekend als meerwerk, op basis van een vast uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

Artikel 10 - De prijs
1. De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 Drukwerk
Indien Continuo Creations het drukwerk verzorgt, ontvangt de consument eerst een conceptversie. Deze conceptversie dient de consument nauwkeurig te controleren op eventuele onjuistheden. Dit valt volledig onder verantwoordelijkheid van de consument. Zodra de ondernemer akkoord heeft ontvangen, geeft zij de opdracht aan de dienstdoende drukkerij. Reeds geleverd drukwerk wordt niet retour genomen. De ondernemer heeft bovendien geen recht op enige vorm van restitutie indien er, ondanks jouw nauwkeurige controle, toch sprake blijkt te zijn van onjuistheden in/aan het drukwerk.
Indien wij de conceptversie voor een nieuwe oplage dienen te herzien, zal dit gezien worden als meerwerk.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten repareren bewerken;
5. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

Artikel 13 Uitvoeringstermijnen en levering
Uitvoerings- en leveringstermijnen zijn altijd indicatief. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:
• dat de ondernemer alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie heeft ontvangen van de consument die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
• indien we dat zijn overeengekomen, de ondernemer de (aan)betaling heeft ontvangen op de rekening en/of;
• de consument heeft voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.
Tot dat moment heeft de ondernemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan worden deze in rekening gebracht bij de consument. Hiervoor hanteert de ondernemer het op dat moment het geldende uurtarief.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Intellectueel eigendomsrecht
Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk in de zin van art.10 Auteurswet. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.
Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komt aan de ondernemer of diens licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. De consument mag dus niet zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer het werk verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de consument toebehoorden blijven ook van de consument, bijvoorbeeld foto’s. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van derden.
Indien de consument voorschrijft bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het diens eigen verantwoordelijkheid om een geldige licentie hiervoor te hebben. De consument vrijwaart ons van alle aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.
Het plegen van onderzoek door de ondernemer naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de consument geleverde materialen maakt geen deel uit van de overeenkomst.
Tenzij het werk zich daar niet voor leent, heeft de ondernemer het recht haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
Voor iedere inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht, brengt de ondernemer driemaal de gebruikelijke vergoeding (voor een dergelijke vorm van gebruik) in rekening, waarbij de ondernemer niet het recht op vergoeding verliest van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 15 Licenties
Wanneer de consument volledig heeft voldaan aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst verkrijgt deze een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat conform overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Bronbestanden blijven in bezit en eigendom van Continuo Creations, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 16 – Betaling
1. De ondernemer mag bij aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. Als de ondernemer met de consument een vooruitbetaling heeft afgesproken, start de ondernemer niet met de uitvoering van de overeenkomst zolang zij de vooruitbetaling nog niet heeft ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de factuur.
2. De ondernemer is vrijgesteld van BTW door de Kleine Ondernemersregeling (KOR).
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief heffingen van overheidswege en eventuele kosten die de ondernemer maakt bij het uitvoeren van de opdracht.
4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen.
5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
6. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 17 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

Artikel 18 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Continuo Creations | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel